İnovasyonda Entellektüel Sermayenin Rolü ve Örgütsel Sermayenin Aracılık Rolü: Pakistan Bankalarında Amrpirik Bir Çalışma

Yazarlar

  • Zohaib ALI
  • Yasir Alam

Anahtar Kelimeler:

Entelektüel Sermaye, Örgütsel Sermaye, Örgütsel Yenilik, Yapısal Sermaye, İlişki Sermayesi ve İnsan Sermayesi

Özet

Bu araştırma, entelektüel sermayenin organizasyon yeniliği üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın yaklaşımı pozitivisttir ve araştırma metodolojisi nicel bir yöntem olarak seçilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmek için çoklu regresyon modellemesi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, entelektüel sermaye ile örgütsel inovasyon arasındaki pozitif ilişkiye işaret etmekte ve idari sermayenin entelektüel sermaye ile kurumsal inovasyon arasındaki ilişkide önemli bir aracılık rolüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Entelektüel sermaye ve inovasyonun hizmet sektörü literatürüne katkısı bu çalışmada tespit edilmiştir. Entelektüel sermayenin örgütsel inovasyon için bir hızlandırıcı olarak görülmesi gerektiğini öne sürüyor.

İnovasyonda Entellektüel Sermayenin Rolü ve Örgütsel Sermayenin Aracılık Rolü: Pakistan Bankalarında Ampirik Bir Çalışma

Yayınlanmış

31.12.2021

Nasıl Atıf Yapılır

ALI, Z., & Alam, Y. (2021). İnovasyonda Entellektüel Sermayenin Rolü ve Örgütsel Sermayenin Aracılık Rolü: Pakistan Bankalarında Amrpirik Bir Çalışma. Journal of Organizational Behavior Studies, 1(1), 37–50. Geliş tarihi gönderen https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/4