EYLEMSİZ DÜŞÜNCELER SARMALINA KAPILMAK: RUMİNASYON

Ruminasyon

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Ruminasyon, ruminatif düşünme, geviş getirme

Özet

İş yaşamı içerisinde faaliyet gösteren bireylerin açık bir zihin yapısına sahip olmaları birey, grup ve örgüt düzeyinde başarı elde etmenin önemli bir belirleyicisidir. Ruminasyon kavramı, genel bir yaklaşımla zihnin sürekli olarak tekrarlayan düşüncelerle meşgul olması anlamını taşımaktadır. Zihnin meşgul olması ve tekrar tekrar düşünmenin yarattığı olumsuz ruh hali bireylerin algı, tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Bireyler üzerinde sıkça görülmesi nedeniyle örgütlerde de ortaya çıkan ruminasyon konusu ile ilgili uluslararası yazında önemli bir noktaya gelinmiş bulunulmaktadır. Ancak aynı tespiti ulusal yazın için yapmak henüz mümkün görünmemektedir. Bu çalışmanın amacı, ruminasyon kavramının içeriğini ulusal yazın bağlamında ele almaktır. Bu amaçla ilgili çalışmada yazın taraması yöntemi kullanılarak ruminasyon kavramı ile ilgili ulusal ve uluslararası yazın incelenmiştir. Çalışmada öncelikle ruminasyon teriminin kavramsal tanımı ele alınmıştır. Devamında, ruminasyon kavramını kapsamına alan kuramlar açıklanmıştır. Sonrasında, ruminasyon kavramının ölçme araçları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca ruminasyon kavramının mevcut yazındaki bazı öncülleri ve ardılları raporlanmıştır. Son olarak ise ruminasyon kavramı kapsamında yöneticilere ve çalışanlara önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca, ruminasyon konusunda yapılacak araştırmalara model öneriler sunulmuştur.

Referanslar

Aksoy, T. (2021). Pozitif ve negatif ruminasyon ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması ve geçerlik güvenirlik çalışması [Yüksek lisans tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Alparslan, E., & Orhan, K. (2016). İşgücü kaybının nedenleri, etkileri ve alınabilecek önlemler: Denizli kablo ve tel üreticisi bir firmada araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 7(2), 41-64.

Aydın, A., & Özcan, B. E. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında belirsizliğe tahammülsüzlük, ruminatif düşünme biçimi ve psikolojik sağlamlık düzeyleri. Cukurova Medical Journal, 46(3), 1191-1200. https://doi.org/10.17826/cumj.925771

Baker, Ö. E., Özgülük, S. B., Turan, N., & Danışık, N. D. (2009). Ergenlerde görülen psikolojik belirtilerin yordayıcıları olarak ruminasyon ve öfke/öfke ifade tarzları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 45-53.

Baranik, L. E., Wang, M., Gong, Y., & Shi, J. (2017). Customer mistreatment, employee health, and job performance: Cognitive rumination and social sharing as mediating mechanisms. Journal of Management, 43(4), 1261-1282. https://doi.org/10.1177/0149206314550995

Barber, L., Maltby, J. & Macaskill, A. (2005). Angry memories and thoughts of revenge: The relationship between forgiveness and anger rumination. Personality and Individual Differences, 39(2), 253-262. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.01.006

Brinker, J. K. & Dozois, D. J. A. (2009). Ruminative thought style and depressed mood. Journal of Clinical Psychology, 65(1), 1-19. https://doi.org/10.1002/jclp.20542

Bugay, A., & Baker, Ö. E. (2015). Eşli ruminasyon ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 106-114.

Calhoun, L. G., Cann, A., Tedeschi, R. G. & McMillan, J. (2000). A correlational test of the relationship between postraumatic growth, religion, and cognitive processing. Journal of Traumatic Stress, 13(3), 521-527. https://doi.org/10.1023/A:1007745627077

Cann, A., Calhoun, L. G., Tedeschi, R. G., Triplett, K. N., Vishnevsky, T., & Lindstrom, C. M. (2011). Assessing posttraumatic cognitive processes: The event related rumination ınventory. Anxiety, Stress, & Coping, 24(2), 137-156. https://doi.org/10.1080/10615806.2010.529901

Conway, M., Csank, P. A., Holm, S. L., & Blake, C. K. (2000). On assessing individual differences in rumination on sadness. Journal of personality assessment, 75(3), 404-425. https://doi.org/10.1207/S15327752JPA7503_04

Cropley, M., & Zijlstra, F. R. H. (2011). Work and rumination. In J. Langan-Fox & C. L. Cooper (Eds.), Handbook of stress in the occupations (ss. 487-501). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9780857931153.00061

Çalı, D. (2021). Kadınlarda cinsel doyum üzerine, cinsel mitlerin ve ruminasyonun etkisi [Yüksek lisans Tezi]. İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dedahanov, A. T., Miao, S., & Semyonov, A. A. (2021). When does abusive supervision mitigate work effort? Moderating roles of cognitive reappraisal and rumination. Leadership & Organization Development Journal. 42(3), 467-479. https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2020-0312

Demirci, U.& Taslak, S. (2020). Ruminasyon. İçinde S. Polatcı (Ed.). Kuramsal temelleriyle örgütsel davranış ölçekleri rehberi (ss. 743-758). Nobel Yayıncılık.

Develi, A., & Çavuş, M. F. (2019). Öncülleri ve ardıllarıyla örgütsel politika. İçinde H. Yıldız & T. Okan (Eds.), Örgütlerde güç ve politika (ss. 187-204). Beta Yayıncılık.

Develi, A., & Çavuş, M. F. (2021). Çalışma yeterliliği kavramı: Kuramsal temeller ve ölçüm yöntemi. İş ve İnsan Dergisi, 8(1), 123-137. https://doi.org/10.18394/iid.822693

Edmondson, A.C. (2004). Psychological safety, trust, and learning in organizations: A Group-Level lens. R. M. Kramer & K. S. Cook (Ed.), Trust and distrust in organizations: Dilemmas and approaches (239– 272). New York, NY: Russell Sage Foundation.

Flynn, M., Kecmanovic, J., & Alloy, L. B. (2010). An examination of integrated cognitive-interpersonal vulnerability to depression: The role of rumination, perceived social support, and interpersonal stress generation. Cognitive therapy and research, 34(5), 456-466

Gozukara, E., Uru, F. O., & Yildiz, D. (1982). The effect of anger rumınatıon on employees’emotıonal commıtment ın pandemıc. PressAcademia Procedia, 13(1), 69-72. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2021.1425

He, Y., Walker, J. M., Payne, S. C., & Miner, K. N. (2021). Explaining the negative impact of workplace incivility on work and non‐work outcomes: The roles of negative rumination and organizational support. Stress and Health, 37(2), 297-309. https://doi.org/10.1002/smi.2988

Karabati, S., Ensari, N., & Fiorentino, D. (2019). Job satisfaction, rumination, and subjective well-being: A moderated mediational model. Journal of Happiness Studies, 20(1), 251-268. https://doi.org/10.1007/s10902-017-9947-x

Karatepe, H. T. (2010). Ruminatif düşünme biçimi ölçeğinin Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik Çalışması [Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi]. T.C. Sağlık Bakanlığı.

Kocalar, H.E. (2019). Öz eleştirel ruminasyon ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerindeki mükemmeliyetçilik ile akademik erteleme ilişkilerinde öz eleştirel ruminasyonun aracılık rolü. [Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Kolubinski, D. C., Marino, C., Nikčević, A. V., & Spada, M. M. (2019). A metacognitive model of self-esteem. Journal of Affective Disorders, 256, 42–53. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.05.050.

Li, C., Wu, Q., Gu, D., & Ni, S. (2021). Trauma Exposure and Depression among Frontline Health Professionals During COVID-19 Outbreak in China: The Role of Intrusive Rumination and Organizational Silence. BMC Psychiatry. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-757274/v1

Liverant, G. I., Kamholz, B. W., Sloan, D. M. ve Brown, T. A. (2011). Rumination in clinical depression: A type of emotional suppression?. Cognitive Therapy and Research, 35(3), 253-265.

Luo, P., & Bao, Z. (2013). Affectivity, emotional exhaustion, and service sabotage behavior: The mediation role of rumination. Social Behavior and Personality: An international journal, 41(4), 651-661. http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2013.41.4.651

Lyubomirsky, S., & Nolen-Hoeksema, S. (1993). Self-perpetuating properties of dysphoric rumination. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 339- 349. https://doi.org/10.1037/0022-3514.65.2.339

Martin L, & Tesser A (1996) Some ruminative thoughts. In ruminative thoughts (Ed RS Wyer):1-48. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates.

Matthews, G., & Wells, A. (2003). Rumination, depression, and metacognition: The S-REF Model. In C. Papageorgiou & A. Wells (Ed.), Depressive rumination: Nature, Theory and treatment (ss. 125-151). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470713853.ch7

Michael, T., Halligan, S. L., Clark, D. M. ve Ehlers, A. (2007). Rumination in posttraumatic stress disorder. Depression and anxiety, 24(5), 307-317. https://doi.org/10.1002/da.20228

Murdock, K. K., Carlucci, L., ve Balsamo, M. (2019). A cross-cultural investigation of co-rumination via cellphone among emerging adults. Journal of Social and Clinical Psychology, 38(8), 671-703. https://doi.org/10.1521/jscp.2019.38.7.671

Neziroğlu, G. (2010). Ruminasyon, yaşantısal kaçınma ve problem çözme becerileri ile depresif belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex differences in unipolar depression: evidence and theory. Psychological bulletin, 101(2), 259. https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.2.259

Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of abnormal psychology, 100(4), 569. https://doi.org/10.1037/0021-843X.100.4.569

Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: the 1989 Loma Prieta Earthquake. Journal of personality and social psychology, 61(1), 115-121. https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.1.115

Nolen-Hoeksema, S. (2004). The response styles theory. In Papageorgiou, C., & Wells, A. (Eds.). Depressive rumination: Nature, theory and treatment, (s. 107-124). John Wiley & Sons Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E. ve Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 400-424. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x

Oral, T., ve Arslan, C. (2017). Kişilerarası hataya ilişkin ruminasyon ölçeğinin Türkçe ‘ye uyarlama çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 6(3), 101–107. https://doi.org/10.5455/JCBPR.268374

Önder, F. C., & Utkan, Ç. (2018). Bilinçli farkındalık ve algılanan stres ilişkisinde ruminasyon ve olumsuz duygu düzenlemenin aracı rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1004-1019. https://doi.org/10.17860/mersinefd.444876

Papageorgiou, C., & Wells, A. (2001). Positive beliefs about depressive rumination: Development and preliminary validation of a self-report scale. Behavior therapy, 32(1), 13-26. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(01)80041-1

Parthi, K., & Kaur, S. S. (2022). Rumination, depression, anxiety, stress, physical health and neuroticism in young adults. Indian Journal of Health & Wellbeing, 13(1), 29-34.

Polatcı, S., & Aydın, N. C. (2022). Çalışanların duygusal zekâ ve kişi-iş uyumu düzeylerinin tükenmişliğe etkisi. Journal of Organizational Behavior Review, 4(1), 48-63.

Pravettoni, G., Cropley, M., Leotta, S. N., & Bagnara, S. (2007). The differential role of mental rumination among industrial and knowledge workers. Ergonomics, 50(11), 1931-1940. https://doi.org/10.1080/00140130701676088

Richter, A., Vander Elst, T., & De Witte, H. (2020). Job insecurity and subsequent actual turnover: rumination as a valid explanation?. Frontiers in Psychology, 11, 1-12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00712

Rimé, B. (1995). Mental rumination, social sharing, and the recovery from emotional exposure. In J. W. Pennebaker (Ed.). Emotion, disclosure, and health (pp. 271-291). American Psychological Association: Washington D. C. https://doi.org/10.1037/10182-013

Roeder, A. C., Garner, J. T., & Carr, K. (2020). Workplace relationships, stress, and verbal rumination in organizations. Southern Communication Journal, 85(2), 63-72. https://doi.org/10.1080/1041794X.2019.1697893

Rose, A. J. (2002). Co–rumination in the friendships of girls and boys. Child development, 73(6), 1830-1843. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00509

Sarıçam, H. (2014). Çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma dayalı bir müdahale programının ruminasyon üzerinde etkisi [Doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Shapiro, J. (2013). Workplace incivility at the daily level: The effects of rumination on performance and revenge motives. [Master's Thesis]. University of Connecticut

Smart, L. M., Peters, J. R. ve Baer, R. A. (2016). Development and validation of a measure of self-critical rumination. Assessment, 23(3), 321-332. https://doi.org/10.1177/1073191115573300

Smith, J. M., & Alloy, L. B. (2009). A roadmap to rumination: a review of the definition, assessment, and conceptualization of this multifaceted construct. Clinical Psychology Review, 29(2), 116-128. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2008.10.003

Şahin, M. D., & Yangil, F. M. (2018). Türkiye’de örgütsel davranış yazınına bir bakış: 2012-2016 yılları arasında yayımlanmış üniversite sosyal bilimler dergileri üzerine içerik analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 371-383.

Şarkaya, S. S., & Çobanoğlu, F. (2020). Kaosun eşiğinde kadın yönetici: cam uçurum. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 675-694. https://doi.org/10.21733/ibad.833154

Thorsteinsson, E. B., Brown, R. F., & Owens, M. T. (2019). Modeling the effects of stress, anxiety, and depression on rumination, sleep, and fatigue in a nonclinical sample. The Journal of Nervous and Mental Disease, 207(5), 355-359. https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000973

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247-259. https://doi.org/10.1023/A:1023910315561

Ulusoy, H., & Can, M. (2019). Örgütlerde bağlılık kavramı (Teorik çerçeve). İçinde H. Ulusoy & E. Kılınç (Ed.). Sağlık kurumlarında örgütsel bağlılık (Teoriden uygulamaya bir bakış) (s. 10-26). Eğitim Yayınevi.

Ülker, B.T. & Çakır, S.G. (2019). Öğretmenlerin eşli ruminasyon ve öz- duyarlık düzeyleri ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1393-1408. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-457905

Wade, N. G., Vogel, D. L., Liao, K. Y. H., & Goldman, D. B. (2008). Measuring state-specific rumination: development of the rumination about an interpersonal offense scale. Journal of Counseling Psychology, 55(3), 419-426. https://doi.org/10.1037/0022-0167.55.3.419

Weiner, L., Doignon-Camus, N., Bertschy, G., & Giersch, A. (2019). Thought and language disturbance in bipolar disorder quantified via process-oriented verbal fluency measures. Scientific reports, 9(1), 1-10. https://doi.org/10.1038/s41598-019-50818-5

Weinstock, L.M. ve Whisman, M.A. (2007). Rumination and excessive reassurance-seeking in depression: A cognitive-interpersonal integration. Cognitive Therapy & Research, 31, 333-342. https://doi.org/10.1007/s10608-006-9004-2

Wells, A., & Matthews, G. (1996). modelling cognition in emotional disorder: the s-ref model. Behaviour Research and Therapy, 34(11-12), 881-888. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(96)00050-2

Wells, A., & Papageorgiou, C. (2004). Nature, functions, and beliefs about depressive rumination. In Depressive rumination: Nature, theory and treatment (s. 3-20). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470713853.ch1

Xie, Y., Kong, Y., Yang, J., ve Chen, F. (2019). Perfectionism, worry, rumination, and distress: A meta-analysis of the evidence for the perfectionism cognition theory. Personality and Individual Differences, 139, 301-312. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.11.028

Yapan, S. (2018). Depresyon ve anksiyete belirtilerinin yordayıcıları olarak ruminasyon. otomatik düşünceler, işlevsel olmayan tutumlar ve düşünce baskılama, [Yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yıldız, B. (2019). Benlik farklılaşması ve affediciliğin ruminasyonu yordayıcı rolü. Ekev Akademi Dergisi, (80), 41-56.

Zümbül, S. (2022). Ruminasyon eğilimine öğrenilmiş pasiflik yönünden bakış: Koruyucu ve otoriter ebeveyn tutumları ile geleneksel toplumsal cinsiyet rolü algılarının yordayıcı rolleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 4(8), 299-320. https://doi.org/10.47994/usbad.988545

İndir

Yayınlanmış

29.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

CAN, M., & AYDIN, N. C. (2022). EYLEMSİZ DÜŞÜNCELER SARMALINA KAPILMAK: RUMİNASYON: Ruminasyon. Journal of Organizational Behavior Studies, 2(1), 57–69. Geliş tarihi gönderen https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/8