Cam Tavan Sendromunun Bileşenlerinden Çoklu Rol Üstlenme İş Performansını Etkiler mi?

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Cam tavan sendromu, çoklu rol üstlenme, iş performansı

Özet

Çalışma, cam tavan sendromunun bileşenlerinden birisi olan çoklu rol üstlenmenin iş performansına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde araştırmanın verileri Malatya ilinde sağlık hizmeti sunan 224 hemşirenin katkıları ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 programı yardımıyla yapılmıştır. Çalışmada frekans analizi, ölçeklerin faktörlerin iç tutarlılıklarını belirlemeye yönelik güvenilirlik ve geçerlilik analizi, araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmeye yönelik korelasyon analizleri ve araştırmanın hipotezini test etmek için ise regresyon analizi kullanılmıştır. Çoklu rol üstlenme algısı yüksek olan birey, negatif çıktıların elde edilmesi yönünde eğilimli hale geldiğinden bulundukları örgütlerde iş performansının düşmesi gibi olumsuz çıktılar sağlayan davranışlar gösterebilirler. Yapılan çalışmanın sonuçları da bu savı desteklemektedir. Elde edilen sonuçların literatürdeki diğer çalışmalarla uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. 

Do Multiple Role Playing From Components of Glass Ceiling Influence Job Performance?

Yayınlanmış

31.12.2021

Nasıl Atıf Yapılır

AKYÜZ, M. . (2021). Cam Tavan Sendromunun Bileşenlerinden Çoklu Rol Üstlenme İş Performansını Etkiler mi?. Journal of Organizational Behavior Studies, 1(1), 14–23. Geliş tarihi gönderen https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/2