UZAKTAN ÇALIŞMA KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

Yazarlar

Özet

Covid-19 salgını ile birlikte birçok çalışan ve işverenin hayatına ilk kez ve zorunlu olarak giren uzaktan çalışma ile ilgili araştırmalar büyük bir artış göstermiştir. Bu artışla birlikte yapılan araştırmaların bu konuda yapılacak bir sistematik derleme çalışmasına olan ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Zira konuyla ilgili devam etmekte olan araştırmaların nasıl seyrettiği ile ilgili bilgilerin hem alan araştırmacılarına hem de ilgili profesyonellere bir rehber olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda mevcut araştırmanın amacı, uzaktan çalışma ile ilgili alanda yapılmış covid-19 temelindeki araştırmaların sistematik bir derlemesini yapmaktır. Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemi olarak belirlenmiş ve elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmamızda Web of Science veri tabanında yaptığımız arama ve filtrelemeler sonucunda ulaşılan 48 araştırma makalesi değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular, incelenen akademik yayınların araştırma modeli, çalışma grubu, örneklem büyüklüğü, analiz teknikleri ve kullanılan değişkenler kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Son olarak elde edilen bulgular, literatür temelinde tartışılmıştır.

Referanslar

Akar, İ, Meçik, O. (2021). Çalışma yaşamında yenilikler: pandemi ile dijitalleşme deneyimi. Journal of Life Economics, 8(4), 403-411. https://doi.org/10.15637/jlecon.8.4.01.

Avcı, M. (2020). Çalışanların esnek çalışma düzenlemelerine yönelik tutumlarının işe devamsızlık algıları üzerindeki etkileri: kamu kurumlarında bir alan araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi. 18(35), 37-55. DOI: 10.35408/comuybd.510842.

Bakırtaş, T., Ustaömer, K. (2019). Türkiye’nin bankacılık sektöründe dijitalleşme olgusu. Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi. 3(1), 1-24.

Bennett, A. A., Campion, E. D., Keeler, K. R., & Keener, S. K. (2021). Videoconference fatigue? Exploring changes in fatigue after videoconference meetings during COVID-19. Journal of Applied Psychology. 106(3), 330–344. https://doi.org/10.1037/apl0000906.

Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim Dergisi. 39(174), 33-38. https://doi.org/10.15390/EB.2014.3412.

Demirbağ, O., Cide Demir H., ve Yozgat U. (2021). Uzaktan çalışmanın iş güvencesizliğine etkisinde iş-yaşam dengesi ve psikolojik güvenliğin düzenleyici-aracılık rolü. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi. 14(1), 1-25. DOİ: 10.17218/hititsbd.881224.

Donnelly, R. and Johns, J. (2021). Recontextualising remote working and its hrm in the digital economy: an integrated framework for theory and practice. The International Journal of Human Resource Management. 32(1), 84-105, DOI: 10.1080/09585192.2020.1737834.

Gallagher, J. (2020). Analysis: How do we get out of lockdown? BBC News. https://www.bbc.com/news/health-52183295.

Global Workplace Analytics, (2021). 2020 And 2021 State Of Remote Work Survey.

Güneri, O., N., Erkeksoy, Bertan B. (2014). Ulusal istihdam stratejisinde işgücü piyasasının esnekleştirilmesi, Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Araştırma Raporu 2.

Harvard Business Türkiye, (2021). Yeni İş Modelleri Kurgulanırken Çalışan Talepleri Değişiyor 2021. https://hbrturkiye.com/dergi/yeni-is-modelleri-kurgulanirken-calisan-talepleri-degisiyor.

Henry, M.S., Le Roux, D.B., & Parry, D.A. (2021). Working in a post Covid-19 world: Towards aconceptual framework fordistributed work. South African Journal of Business Management. 52(1), a2155. https://doi.org/10.4102/sajbm.v52i1.2155.

International Labour Organization, (2020). World Employment and Social Outlook – Trends 2020. https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2020/lang--en/index.htm.

Karaçam, Z. (2013). Sistematik derleme metodolojisi: sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 6(1): 26-33.

Karl, K. A., Peluchette, J. V., & Aghakhani, N. (2022). Virtual Work Meetings During the COVID-19 Pandemic: The Good, Bad, and Ugly. Small Group Research. 53(3), 343–365. https://doi.org/10.1177/10464964211015286.

Morgan, J. (2017). Research on Employee Experience. https://thefutureorganization.com/employee-experience-research/.

Nadiv, R. (2022). Home, work or both? The role of paradox mindset in a remote work environment during the COVID-19 pandemic. International Journal of Manpower. 43(5), 1182-1208. DOI: 10.1108/IJM-01-2021-0012.

Otonkorpi Lehtoranta, K., Salin, M., Hakovirta, M., Kaittila, A. (2021). Gendering boundary work: Experiences of work–family practices among Finnish working parents during COVID-19 lockdown. Gender Work & Organization. 29(6). 1952-1968. https://doi.org/10.1111/gwao.12773.

Owl Lab., (2021). Rate of Remote Work 2021. https://owllabs.com/state-of-remote-work/2021

Ölçer, F. (2004). Telework: 21. Yüzyılın yeni çalışma biçimi. Öneri Dergisi. 6(22), 145-165. DOI: 10.14783/maruoneri.678614.

Öztürkoğlu, Y. (2013). Tüm yönleriyle esnek çalışma modelleri. Beykoz Akademi Dergisi. 1(1), 109-129. Retrievedfrom. https://dergipark.org.tr/tr/pub/beykozad/issue/52169/682354.

Shockley, K. M., Gabriel, A. S., Robertson, D., Rosen, C. C., Chawla, N., Ganster, M. L., & Ezerins, M. E. (2021). The fatiguing effects of camera use in virtual meetings: A within-person field experiment. Journal of Applied Psychology. 106(8), 1137–1155. https://doi.org/10.1037/apl0000948.

Strategic Human Resources Management, (2019). State Of Workplace Forecast 2019. https://www.shrm.org/aboutshrm/Documents/SHRM%20State%20of%20Workplace_Bridging%20the%20Talent%20Gap.pdf.

Tokol, A. (2003). Tele çalışma geleceğin çalışma şekli olabilir mi?. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 5(1), 0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isguc/issue/25512/269024.

Van Zoonen, W., Sivunen, A., Blomqvist, K., Olsson, T., Ropponen, A., Henttonen, K., & Vartiainen, M. (2021). Understanding stressor–strain relationships during the COVID-19 pandemic: The role of social support, adjustment to remote work, and work–life conflict. Journal of Management & Organization. 27(6), 1038-1059. doi:10.1017/jmo.2021.50.

World Economic Forum, (2020). The Future of Jobs Report 2020. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf?_gl=1*7l7b54*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIi5Oo1dCv-gIV2ZBoCR1mpwZBEAAYAyAAEgJM1vD_BwE.

İndir

Yayınlanmış

31.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

DURAN, A., & HUSSEİN, N. (2022). UZAKTAN ÇALIŞMA KONUSUNDA YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 2(2), 124–134. Geliş tarihi gönderen https://www.obstudies.org/index.php/obs/article/view/18